Polecenie służbowe nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2001 r.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) polecam co następuje:

§ 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych po przygotowaniu formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia przed jego wysłaniem do potencjalnych kontrahentów jest zobowiązany uzyskać akceptację radcy prawnego, Kwestora i Dyrektora Administracyjnego.

§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
- Zespół ds. Zamówień Publicznych
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego