Polecenie służbowe nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 11 marca 1996 r.

w sprawie przyznawania stałych zaliczek miesięcznych

Informuję, że do dnia 31 marca 1996 r. należy rozliczyć wszystkie stałe zaliczki.
Z dniem 1 kwietnia 1996 r. stałe zaliczki zostaną przyznane kierownikom następujących jednostek organizacyjnych:
- Dział Transportu – 2.800
- Dział Aparatury Naukowej – 500
- Samodzielna Sekcja Inwestycji – 1.000
- Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – 2.000
- Dział Administracyjno-Gospodarczy – 300
- Dział Napraw i Konserwacji – 300
- Dział Spraw Studenckich – 300
- Kierownik Domu Pracy Twórczej „FREGATA” – 3.500

Kierownicy w/w działów proszeni są o dostarczenie w terminie do 31 marca 1996 r. imiennych wykazów pracowników, którym zostaną przyznane stałe zaliczki.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej
we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
wszystkie jednostki
organizacyjne administracji