Polecenie służbowe nr 1/XIV R/2011
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany zasad przekazywania dokumentacji do Archiwum Zakładowego

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.) polecam co następuje:


§ 1
W Poleceniu służbowym nr 1/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazywania dokumentacji do Archiwum Zakładowego, wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 ust. 8 lit. a otrzymuje brzmienie:
„prace dyplomowe dołączone do akt osobowych studentów studiów 1 i 2 stopnia oraz do teczek osobowych z przewodów doktorskich.”

§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.p.o. Rektora
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek

Otrzymują:
według rozdzielnika

MK