Polecenie służbowe nr 3/XIV R/2011
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2011 r.
 
w sprawie zmiany zasad przekazywania dokumentacji do Archiwum Zakładowego
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.11.14.67) polecam co następuje:
§ 1
W Poleceniu służbowym nr 1/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazywania dokumentacji do Archiwum Zakładowego wprowadza się następującą zmianę:
a)      w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„Dokumentację kategorii A oraz dokumentację niearchiwalną o okresie przechowywania dłuższym niż 10 lat, przekazuje się do Archiwum Zakładowego w teczkach wykonanych z tektury bezkwasowej o odczynniku pH powyżej 7, po uprzednim uzgodnieniu z archiwistą właściwej formy teczki. Zamówienie na teczki spełniające te wymagania należy składać do Działu Transportu i Zaopatrzenia.”.
 
§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 października 2011 r.
 
 
 
Prorektor ds. Nauki
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MC