Polecenie służbowe nr 4/XV R/2011
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie  ujednolicenia zasad rozkładu czasu pracy i jego ewidencji dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) oraz Regulaminu Pracy Akademii Medycznej we Wrocławiu, poleca się co następuje:
 
§ 1
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:
1) prawidłowego przygotowywania list obecności dla każdego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (wzór listy obecności do pobrania ze strony internetowej www.kadry.am.wroc.pl  w zakładce „wzory druków”),
2) kontrolowania przestrzegania przez pracownika godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy zgodnie z Regulaminem Pracy Akademii Medycznej,
3) terminowego dostarczenia listy obecności do Działu Spraw Pracowniczych, zgodnie z zapisem §13 pkt 2 Regulaminu Pracy Akademii Medycznej,
4) przestrzegania zasad dotyczących zlecania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych (wzór zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych do pobrania ze strony internetowej www.kadry.am.wroc.pl w zakładce „wzory druków”).
 
§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

 
 
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
prof. dr hab. Marek Ziętek
 
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK