Polecenie służbowe nr 1/PS XV R/2013
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
 
w sprawie inwentaryzacji mienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, znajdującego się przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) polecam co następuje:
 
§ 1
W związku z trwającą inwentaryzacją (spisem) mienia ruchomego i nieruchomego, znajdującego się przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, stanowiącego własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (zwanego dalej „Uniwersytetem”), w tym budynków, budowli i terenów przyległych użytkowanych przez Uniwersytet, pozostających w dyspozycji (używanych/użytkowanych) Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, na podstawie umowy nr 1/ASK/2009 o wspólnym używaniu budynków, budowli i terenów przyległych, względnie wynajętych przez Uniwersytet innym podmiotom zobowiązuję mgr. Artura Parafińskiego - Kanclerza oraz Lilię Aplas (Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku) do:
1) przedstawienia prof. dr. hab. Piotrowi Szyberowi (Pełnomocnikowi koordynującemu czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji) harmonogramu przebiegu spisu z natury wyżej wymienionego mienia;
2) informowania Pełnomocnika o przebiegu i stanie zaawansowania spisu (inwentaryzacji) w terminach i na zasadach przez niego określonych;
3) przedkładania informacji, sprawozdań oraz innych wnioskowanych przez Pełnomocnika dokumentów dotyczących przedmiotu objętego pełnomocnictwem.
 
§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
prof. dr hab. Marek Ziętek

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MK