Uchwała nr 654
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. , Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na realizację oraz na zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w wysokości PLN-46.862.385,85 niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”.
Upoważnia się Pana Dziekana Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab. Kazimierza Gąsiorowskiego – Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu - do zawarcia w imieniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umowy o dofinansowanie w/w projektu.

§ 2
Środki finansowe, o których mowa w § 1 pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:
• ul. Szewskiej 38-39, Grodzkiej 9, oznaczonej geodezyjnie jako działka 6/1, AM-26, o powierzchni 0,1138 ha, Obręb Stare Miasto, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 3463 m2, KW-33351,
• ul. Nankiera 1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 54/1 o powierzchni 0,075 ha, AM-26, Obręb Stare Miasto, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2237 m2, KW-44766,
• Wyspa Tamka 1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 18, o powierzchni 0,1807 ha, AM-26, Obręb Plac Grunwaldzki, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1482 m2, KW-181260.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak