Uchwała nr 655
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. , Nr 164 , poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu”.
Upoważnia się JM Rektora Akademii Medycznej - prof. dr hab. Ryszarda Andrzejaka do zawarcia w imieniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umowy o dofinansowanie w/w projektu do kwoty PLN-9.847.716,10.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak