Uchwała nr 657
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. , Nr 164 , poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na realizację projektu oraz na zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Uczelni w kwocie PLN-180.000,00 niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci”.
Upoważnia się Panią Prorektor ds. Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Halinę Milnerowicz do zawarcia w imieniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umowy o dofinansowanie w/w projektu.

§ 2
Środki finansowe, o których mowa w §1 pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Hoene–Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5, AM-34, o powierzchni 1112 m2, Obręb Plac Grunwaldzki, zabudowanej budynkiem administracyjno–biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 1242 m2, KW-94605.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak