Uchwała nr 659
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. , Nr 164 , poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na realizację projektu w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu”.
Upoważnia się Panią Prorektor ds. Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Halinę Milnerowicz do zawarcia w imieniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umowy o dofinansowanie w/w projektu do kwoty PLN-5.507.589,99.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak