ARCHIWALNA
Uchwała nr 660
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Parkowej 34

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej uchwala, co następuje:

§ 1
W związku z zamiarem nabycia przez AM we Wrocławiu od Gminy Wrocław prawa użytkowania wieczystego działki nr 16, o pow. 709 m2 oraz własności czterokondygnacyjnego budynku we Wrocławiu przy ul. Parkowej nr 34, Obręb Zalesie, AM-15, za cenę wynoszącą 384 720,- zł brutto (uchwały Senatu AM we Wrocławiu: nr 298 z 28.11.2006 r. i nr 593 z 23.06.2008 r.).
Senat AM we Wrocławiu wyraża zgodę na obciążenie opisanej wyżej nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku) hipotekami: kaucyjną do kwoty 350.000,- zł i kaucyjną do kwoty 1.600.000,- zł, ustanowionymi na rzecz Gminy Wrocław na warunkach zgodnie z protokołem rokowań z dnia 7.07.2008 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Parkowej nr 34 wraz ze sprzedażą znajdującego się na gruncie budynku, w trybie bezprzetargowym.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak