Uchwała nr 662
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie dochowywania standardów akademickiego dyskursu

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
W ostatnich tygodniach nasiliło się smutne zjawisko inspirowania przez byłych i obecnych pracowników Akademii Medycznej publikacji prasowych, a także udzielania mediom wywiadów, w których wysuwane są wobec członków naszej społeczności akademickiej, w tym pełniących najwyższe funkcje, zarzuty o nieuczciwość naukową.
Zdecydowany sprzeciw budzi forma tych wystąpień, w których próbuje się przesądzać o winie przed jakąkolwiek weryfikacją zarzutów. W Uczelni i poza Jej murami istnieją instytucjonalne ciała mające wszelkie możliwości wnikliwego i rzetelnego wyjaśnienia spraw związanych z podejrzeniami o nieuczciwość naukową. Jeśli więc u kogoś rodzą się takie podejrzenia, to należy je kierować w pierwszej kolejności do uczelnianych instytucji, a nie do mediów. Postępowanie sprawdzające musi mieć charakter poufny, gdyż łatwo jest pochopnymi oskarżeniami naruszyć dobre imię badacza i zatrudniającej go instytucji. Cel nie może uświęcać środków.
Apelujemy do członków społeczności akademickiej Uczelni o wspólną troskę o Jej dobre imię. Cechą akademickiego dyskursu jest pełna swoboda wypowiadania różnorodnych i przeciwstawnych poglądów. Akademickiej wolności nie należy jednak mylić z samowolą.
Nie ma i nie będzie w naszej Uczelni przyzwolenia dla nierzetelności naukowej, ale nie powinno być również klimatu dla nieprzemyślanych, nieodpowiedzialnych oskarżeń, tworzących wokół Uczelni otoczkę negatywnych emocji i niewyszukanej sensacji.
Niech dobro Alma Mater będzie dla nas zawsze dobrem najwyższym.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak