Uchwała nr 666
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r., (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się korektę planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2008 - planowany łączny wynik finansowy, strata w wysokości 14 843,4 tys. zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak