Uchwała nr 667
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 79 pkt. 4 ppkt. 2 Statutu AM z dnia 24 kwietnia 2006 r. Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się prowizorium budżetowe na rok 2009 do wysokości 50% wysokości planu rzeczowo-finansowego Uczelni z roku 2008.

§ 2
Prowizorium obowiązuje do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2009.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak