Uchwała nr 668
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 661 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2008 roku.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Przedłużenie pracy Nadzwyczajnej Komisji Rektorskiej ds. Pełnego Wykorzystania Kadry Dydaktycznej do 30 kwietnia 2009 r. w celu opracowania pełnego raportu o możliwościach wykorzystania kadry dydaktycznej.
2. Utrzymania do czasu zakończenia prac Komisji pensum w wysokości 240 godzin dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
3. Opracowanie przy pensum (240 godzin) zestawu obniżeń opartych na kategoriach obciążeń dydaktycznych wyszczególnionych w zarządzeniu nr 81/XIV R/2007 JM Rektora AM we Wrocławiu z dnia 21 września 2007 r. i zarządzenia nr 68 /XIV R/2008 JM Rektora AM we Wrocławiu z dnia 30 września 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak