Uchwała nr 670
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie przeznaczenia na cele dydaktyczne Uczelni pomieszczeń zwalnianych przez jednostki Akademii Medycznej we Wrocławiu przechodzące do Centrum Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:


§ 1
Pomieszczenia zwalniane przez jednostki Akademii Medycznej przenoszące się do Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej przeznacza się na cele dydaktyczne Uczelni.

§ 2
Pomieszczenia wymienione w § 1 będą bazą do tworzenia nowych jednostek naukowo-badawczych (klinik/zakładów) oraz poprawy jakości kształcenia poprzez tworzenie sal dydaktycznych i pokojów nauczycielskich.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak