Uchwała nr 671
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie akceptacji zakupu oraz przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego w 2008 roku przez SPSK Nr 1


Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na dokonanie zakupów i przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego w 2008 roku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 zgodnie z Uchwałą nr 9 z dnia 8.12.2008 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.

§ 2
Uchwała Rady Społecznej w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Rady Społecznej

Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak