Uchwała nr 672
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zwiększenia wartości jednego punktu rozliczeniowego za usługi medyczne świadczone przez szpitale kliniczne


Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Zaproponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartość jednego punktu rozliczeniowego na poziomie 51 złotych jest naszym zdaniem stanowczo zbyt niska i nie odpowiada rzeczywistym kosztom usług medycznych świadczonych przez akademickie szpitale kliniczne.
Narodowy Fundusz Zdrowia w swych rozliczeniach nie uwzględnia faktu, że szpitale kliniczne świadczą wysoko specjalistyczne usługi medyczne, których koszt musi być wyższy niż koszt usług wykonywanych przez pozostałe placówki służby zdrowia.
Przyjęcie stawek zaproponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oznaczałoby znaczące ograniczenie przez szpitale kliniczne realizacji świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji wywarłoby negatywny wpływ na działalność dydaktyczną i naukową prowadzoną przez uczelnie medyczne na bazie szpitali klinicznych.
Zdaniem Senatu - po konsultacji i zasięgnięciu opinii dyrektorów szpitali klinicznych- wartość jednego punktu rozliczeniowego za świadczenie usług medycznych winna wynosić 63 złote.
Wobec powyższego Senat wnioskuje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przyjęcie powyższej kalkulacji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak