Uchwała nr 673
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Uczelni

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
W statucie Uczelni w § 65 dodaje się zapis w brzmieniu:
„W organach kolegialnych i innych zespołach powoływanych na mocy statutu uczelni, przedstawicielem związków zawodowych mogą być tylko członkowie związków zawodowych działających w Uczelni, posiadający status pracownika albo status emeryta lub rencisty, jeżeli byli pracownikami Uczelni bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę.”.

§ 2
Ustala się, że redaktorów czasopism uczelnianych oraz skład redakcji i międzynarodowej rady programowej, o których mowa w § 79 ust. 4 pkt. 6 statutu Uczelni, powołuje się na okres czterech lat kalendarzowych. Do statutu Akademii wprowadza się odpowiednie zmiany.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak