Uchwała nr 674
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w statucie SPSK Nr 1


Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
W strukturze SPSK-1 dokonuje się następujących zmian:
1) w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej tworzy się Izbę Przyjęć,
2) zmienia się nazwę Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego na Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej,
3) Pracownię Badań Naczyniowych przenosi się ze struktury Zakładu Radiologii do struktury Kliniki Kardiologii,
4) w strukturze Zakładu Radiologii tworzy się Pracownię Radiologii Pediatrycznej.

§ 2
W statucie SPSK Nr 1 wprowadza się stosowne zmiany.


Za Senat

Rektor
Akademii Medycznej

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak