ARCHIWALNA

Uchwała nr 1578
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2015 r.

 
w sprawie zmiany uchwały nr 1088 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów podyplomowych”
 
Na podstawie art. 62 oraz art. 155 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. W Regulaminie studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stanowiącym załącznik do uchwały nr 1088 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów podyplomowych”:
1)  zmienia się brzmienie § 2 ust. 3 na:
„3. Studia trwają nie krócej niż dwa semestry, a program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.”
2)  w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentowania określa uchwała Senatu.”
3)  zmienia się załącznik nr 8 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
załącznik
 

Za Senat