ARCHIWALNA

Uchwała Nr 1579
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2015 r.

 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

W statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 roku (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 1324 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 r., ze zm.), wprowadza się następującą zmianę:
a)    §72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§72. 1. Uczelniane Kolegium Elektorów liczy 230 elektorów, w tym:
1) 115 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) 51 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
3) 3 przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich,
4) 43 przedstawicieli studentów,
5) 18 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Za Senat