Uchwała Nr 1580
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 września  2015 r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie gruntu zabudowanego w rejonie ul. Borowskiej i Spiskiej we Wrocławiu
 
Na podstawie art.62 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.Dz. U.2012, poz. 572 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego (tj. Uchwała Nr 1324 z dnia 25 września 2013 ze zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę Warbud Beton sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Potrzebna 55,nieruchomości gruntowej zabudowanej  o powierzchni 6664 m2 stanowiącej część działki gruntu nr 29,AM-13 Obręb Gaj, zabudowanej budynkiem zaplecza technicznego o powierzchni 153,70m2,objętej  Księgą Wieczystą  Nr WR1K00077190/8, z przeznaczeniem na potrzeby zaplecza budowy, magazynu kruszyw i cementu, bazy transportowej dla betonowozów i pomp samochodowych oraz umiejscowienia mobilnej rezerwowej wytwórni betonu.
2. Wartość rynkowa przedmiotu dzierżawy określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 30.07.2015r. wynosi 1.145. 400,00zł.
3. Warunki dzierżawy określa projekt umowy dzierżawy stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik
 
 

                            Za Senat