Uchwała Nr 1581
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2015 r.

 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
 
Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie  § 46 ust.1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała Nr 1324 Senatu z dnia 25.09.2013 r.), w związku z art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 33 ust.2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz § 42 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013.217 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wprowadza zmiany  w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  we Wrocławiu:
1.      W §19 lit. A ust. I Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu punkt 9 o treści: Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego,
otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
9. Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej.
2.      W §19 lit. A ust. I Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu punkt 9 dodaje się ppkt 3 o następującej treści:
3) Oddział Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii.
3.      W §19 lit. A ust. I Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu skreśla się pkt 25.
  1. W §19 lit. A ust. I Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ulega zmianie numeracja punktów 25 – 29 poprzez przesunięcie o 1.
  2. W §19 lit. A ust. II Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu skreśla się pkt 1.
  3. W §19 lit. A ust. II Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ulega zmianie numeracja punktów 1 - 6 poprzez przesunięcie o 1.

§ 2

Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu stanowiący załączniknr 1do niniejszej uchwały.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik

Za Senat