Uchwała Nr 1582
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2015 r.

 
 
w sprawie  zmian w strukturze organizacyjnej i Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu  oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
 
Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie  § 46 ust.1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała Nr 1324 Senatu z dnia 25.09.2013 r.), w związku z art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 33 ust.2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz § 42 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013.217 ze zm.) uchwala, co następuje:
 

§ 1

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej i Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu:
 
1.    przeniesienie Specjalistycznego laboratorium diagnostyki hematologicznej i transplantacyjnej przy Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ze struktury Działu Diagnostyki Laboratoryjnej do struktury Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
2.    zmianę nazwy laboratorium ze „Specjalistyczne laboratorium diagnostyki hematologicznej i transplantacyjnej przy Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku” na  „Przykliniczne laboratorium hematologiczne”,
3.    przeniesienie ze struktury Zespołu Samodzielnych Pracowni Diagnostyki Klinicznej do struktury Przyklinicznego laboratorium hematologicznego:
a)      Pracowni cytomorfologii i cytochemii Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
b)      Pracowni cytometrii przepływowej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
c)      Pracowni biologii molekularnej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
d)      Pracowni cytogenetyki Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji  Szpiku,
4.    włączenie Banku komórek krwiotwórczych do struktury Przyklinicznego laboratorium hematologicznego,
5.    utworzenie w strukturze Przyklinicznego laboratorium hematologicznego  Pracowni krzepnięcia i komórek krwiotwórczych.
 

§ 2

W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 18,  w części IA, w ust. 10 wykreśla się pkt 3;
2. w § 18, w części IA, w ust. 10 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
     „4) Przykliniczne laboratorium hematologiczne:
a)    Pracownia cytomorfologii i cytochemii Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
b)   Pracownia cytometrii przepływowej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
c)    Pracownia biologii molekularnej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
d)   Pracownia cytogenetyki Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
e)    Pracownia krzepnięcia i komórek krwiotwórczych,
f)     Bank komórek krwiotwórczych”;
3. w  § 18, w części IA, w ust. 17 wykreśla się pkt  4;
4. w  § 18, w części IB, w ust. 3  wykreśla się punkty 12, 13, 14, 14a.
 
 

§ 3

 
Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu stanowiący załączniknr 1do niniejszej uchwały.
 

§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik

Za Senat