ARCHIWALNA

Uchwała nr 1585        
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 października 2015 r.

 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

W statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 roku (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 1324 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 r., ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)        w § 39 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa członków danego organu, komisji lub zespołu, chyba, że ustawa lub statut uczelni wymagają wyższego quorum,”,
2)        § 64˗72 otrzymują następujące brzmienie:
„§ 64. 1. UKW jest wybierana przez senat nie później niż do 31 października roku akademickiego, w którym upływa kadencja organów Uczelni.
2. WKW wybiera rada danego wydziału nie później niż do 30 listopada roku akademickiego, w którym upływa kadencja organów Uczelni.
3. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych.
§ 65. W skład komisji wyborczych wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu każdej grupy społeczności akademickiej.
§ 66. 1. Rektor, prorektorzy, dziekan, prodziekani są powoływani w drodze wyborów.
2. Wyboru rektora i prorektorów dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE), a wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje Wydziałowe Kolegium Elektorów (WKE - nowo wybrana rada wydziału na daną kadencję).
§ 67 1. Uczelniane Kolegium Elektorów liczy 230 elektorów.
2. Wybory do UKE przeprowadza się nie więcej niż w trzech turach.
3. Uczelniane Kolegium Elektorów na daną kadencję stanowią wszyscy elektorzy w liczbie wyłonionej w drodze 3 tur wyborów.
§ 68. 1. Liczbę mandatów w wyborach poszczególnych WKE określa się w odniesieniu do liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na danym wydziale.
2. Wybory do WKE w pozostałych grupach przeprowadza się do czasu obsadzenia wszystkich mandatów.
§ 69. 1. Wybory rektora i prorektorów oraz dziekana i prodziekanów powinny się rozpocząć nie później niż 6 miesięcy przed wygaśnięciem kadencji organów. Przez rozpoczęcie wyborów rozumie się uchwalenie kalendarza wyborczego przez senat.
2. Wyboru rektora należy dokonać do dnia 31 maja ostatniego roku kadencji organów Uczelni.
3. Wyboru dziekana dokonuje się do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji organów Uczelni.
4. Wybory przedstawicieli pomocniczych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów, do rad wydziałów odbywają się przed wyborami dziekana i prodziekanów.
§ 70. Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości społeczności akademickiej w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.
§ 71. Do odwołania rektora, prorektorów, dziekana i prodziekanów uprawniony jest organ, który dokonał wyboru.
§ 72. 1. Projekt Regulaminu wyborów organów jednoosobowych, prorektorów i prodziekanów oraz organów kolegialnych i wyborczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na daną kadencję przygotowuje Uczelniana Komisja Wyborcza i podaje do wiadomości społeczności akademickiej co najmniej przez 4 tygodnie.
2. Regulamin wyborów organów jednoosobowych, prorektorów i prodziekanów oraz organów kolegialnych i wyborczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na daną kadencję uchwala senat.”;
3)        uchyla się § 73-89.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  


Za Senat