Uchwała nr 1586            
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 października 2015 r.

 
w sprawie zmian finansowania projektu inwestycyjnego Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 62 i art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz §46 Statutu UMW (uchwała nr 1324 Senatu UMW z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Kwota, o której mowa w §2 lit. a (roboty budowlane) uchwały nr 1511 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie realizacji finansowania projektu inwestycyjnego Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zostaje zwiększona o kwotę 69 000,00 zł.
 

§ 2

Kwota, o której mowa w §2 lit. b (zakup wyposażenia) uchwały nr 1511 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie realizacji finansowania projektu inwestycyjnego Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zostaje zwiększona o kwotę 652 000,00 zł.
 

§ 3

1. Zmiany wymienione w §1 oraz §2 finansowane będą z funduszu zasadniczego Uczelni.
2. Zmiany wymienione w §1 oraz §2 wymagają ujęcia w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2015.
3. Zmiany wymienione w §1 oraz §2 wprowadza się odpowiednio w załączniku do uchwały nr 1511 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2015 r.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Senat