Uchwała nr 1588
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2015 r.

 
w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013, poz. 330 ) w zw. z § 46 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 r. Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Wybiera się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za lata 2015 oraz 2016 Grupę Gumułka – Audyt spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Matejki 4.
 

§ 2

Upoważnia się Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Marka Ziętka do zawarcia z firmą wymienioną w § 1 uchwały umowy o wykonanie badania sprawozdania finansowego na warunkach określonych w ofercie wykonawcyz dnia 22.10.2015 r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik

 

Za Senat