Uchwała nr 1590
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie §49 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała Senatu nr 1324 z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) uchwala się, co następuje:
 

§ 1

Powołuje się w skład Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej na kadencję 2012-2016 następujące osoby:
1. stud. Daniela Solińskiego w miejsce stud. Jarosława Nawrota,
2. stud. Kamila Cebulskiego w miejsce stud. Joanny Ścieszki.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Za Senat