Uchwała nr 1591
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2014/2015
 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz §46 ust. 1 pkt 6 statutu Uczelni (t.j. uchwała nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Marka Ziętka z działalności Uczelni w roku akademickim 2014/2015.
 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Za Senat