ARCHIWALNA

Uchwała nr 1592         
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów, kalendarza wyborczego oraz podziału mandatów na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie art. 71-72, 75-77 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§1

Zatwierdza się:
1) „Regulamin wyborów organów jednoosobowych, prorektorów i prodziekanów oraz organów kolegialnych i wyborczych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, jako załącznik nr 11 do statutu. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) „Kalendarz wyborczy kadencja 2016-2020”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) „Podział mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) kadencja 2016-2020”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) „Podział mandatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów (WKE) kadencja 2016-2020”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 

§2

W statucie Uczelni § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72. Regulamin wyborów organów jednoosobowych, prorektorów i prodziekanów oraz organów kolegialnych i wyborczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego statutu.”
 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
 

Za Senat