Uchwała Nr 1593
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
 
Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie § 46 ust.1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała Nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r.), w związku z art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 33 ust.2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz § 42 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wprowadza następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu:
1.      § 18 w części IA, ust. 5  Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu otrzymuje brzmienie:
„5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii”.
2.      w § 18, w części IA, w ust. 5 wykreśla się pkt. 3.
3.      w § 18, w części IA, dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Klinika Geriatrii
1)      oddział kliniczny geriatryczny”.
4.      § 18 w części IB, w ust.3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Pracownia spirometrii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii”.
5.      w § 18, w części IB, w ust. 3 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Pracownia bronchoskopii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii”.
6.      W związku z przeniesieniem Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ze  struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu  do struktury  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu wykreśla się:
1)      w § 18, w części IA, ust. 15 wraz z punktami od 1 do 5;
2)      w § 18, w części IA, w ust.17 pkt 3;
3)      w § 18, w części IB, w ust. 2 punkty: 12, 13, 14, 15;
4)      w § 18, w części IB, w ust. 3 punkt 1.
 

§ 2

Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik


Za Senat