Uchwała Nr 1594       
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie wskazania źródeł i określenia wysokości finansowania Dydaktycznego Centrum Symulacyjnego przy ul. Chałubińskiego 7a
 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz §46 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

W celu realizacji uchwały nr 1519 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. „Dydaktyczne Centrum Symulacyjne”, ustala się prognozowaną wartość inwestycji w wysokości
25 870 087,90 zł (brutto), w tym:
1) roboty budowlane – 13 370 000,00 zł (brutto), z tego:
a)  w 2016 r. – 4 000 000,00 zł (brutto) – środki ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrońskiego 13c.
b)  w 2017 r. – 9 370 000,00 zł (brutto) – pochodzenie środków zostanie określone we wstępnym planie rzeczowo-finansowym na rok 2017,
2) wyposażenie – realizacja w 2017 r. – 12 500 087,90 zł (brutto) – środki Ministerstwa Zdrowia.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 

Za Senat