Uchwała Nr 1595
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015


Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz..885) Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uchwala się następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015: 
 
1)      Dział I – Rachunek zysków i strat
- poz. 04, 05 – dotacje z budżetu państwa, w tym dotacja podstawowa  – zwiększenie o kwotę 124,8 tys. zł;
- poz. 42, 47, 50  – Pozostałe koszty rodzajowe, Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa, koszty kształcenia na studiach stacjonarnych  – zwiększenie o kwotę 124,8 tys. zł;
 
2)      Dział V – Informacje rzeczowe i uzupełniające
- poz. 15 – Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe – zwiększenie o 1 530,9 tys. zł.
- poz. 16 –  w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe – zmniejszenie o 105,3 tys. zł.
- poz. 17, 18 – Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym z Unii Europejskiej – zwiększenie o 739,4 tys. zł.
 

§ 2

Zmiany wymienione w § 1 nie wpływają na zatwierdzony planowany wynik finansowy uczelni.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                                                                                     Za Senat