Uchwała Nr 1596
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz § 46 ust.2 pkt. 1 i § 51 ust.2 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r.) Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uchwala się wstępny plan rzeczowo-finansowy na rok 2016 do wysokości 50% planu rzeczowo-finansowego Uczelni z roku 2015 (bez projektów zakończonych), z wyjątkiem wstępnych limitów finansowych (w tym zadania inwestycyjne) - zał. nr 1 a – d.
 

§ 2

Środki finansowe na zabezpieczenie procesu dydaktycznego w roku 2016 w wysokości – 1 900 tys. zł,  900 tys. zł i 378,9 tys. zł są w dyspozycji Wydziałów zgodnie z załącznikiem 1a. Źródłem finansowania dla powyższych limitów finansowych są – środki wskazane w art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zostaną one rozdysponowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senacką Komisję Finansowo-Budżetową.
 

§ 3

Wstępny plan rzeczowo-finansowy obowiązuje do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

załącznik 1a
załącznik 1b
załącznik 1c
załącznik 1d
 

                                                                                                                      Za Senat