Uchwała nr 1597
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie wyboru podmiotu badającego bilans i sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( t. j. Dz. U. 2013, poz. 330) w zw. z § 46 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Wybiera się do przeprowadzenia badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu za rok 2015 ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW „FABER” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pretficza 7, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 130576.
 

§ 2

Upoważnia się Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Pana Piotra Pobrotyna do zawarcia z firmą wymienioną w § 1 uchwały umowy o wykonanie badania bilansu i sprawozdania finansowego na warunkach określonych w ofercie wykonawcy z dnia 20.10.2015 r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

załącznik
 

                                                                                                                                              Za Senat