ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania zespołu w celu określenia warunków i zakresu wspólnego użytkowania pomieszczeń z SPSK-1

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu określenia warunków i zakresu wspólnego użytkowania pomieszczeń przez Akademię Medyczną i SPSK-1 powołuje się Zespół w składzie:

1. mgr Jacek Czajka – przewodniczący
Zastępca Kanclerza ds. Logistyki

2. mgr Krystyna Dziedziul – członek
Dział Eksploatacji

3. Przedstawiciele SPSK 1

§ 2
Zespół rozpocznie prace w dniu 5 maja 2008 r., a zakończy w dniu 19 maja 2008 r.

§ 3
Protokół z prac Zespołu należy przekazać Kanclerzowi w ciągu 7 dni od zakończenia prac.

§ 4
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika