ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 1/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania komisji w celu przekazania budynku przy ul. Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu powołania komisji do przekazania służbom Akademii Medycznej byłego budynku dyrekcji ASK przy ul. Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Jacek Czajka
Zastępca Kanclerza ds. Logistyki – przewodniczący
2. mgr inż. Elżbieta Bednarska
Dział Techniczny – członek
3. mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji – członek
4. Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw – członek
5. Wiesława Piegrzała
ASK – członek
6. Stanisław Radecki
ASK – członek
7. Andrzej Frącz
ASK – członek
§ 2
Wraz z budynkiem, o którym mowa w § 1 zostanie przekazana cała dotycząca go dokumentacja techniczna będąca w posiadaniu ASK.

§ 3
Prace Komisji rozpoczną się w dniu 28 stycznia 2008 r. o godz. 12.00 przy ul. Mikulicza- Radeckiego 5, a zakończą się 31 stycznia 2008 r.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od ich zakończenia.

§ 5
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji