ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 3/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu dokonania obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 2007/2008 oraz dokonania przeglądu technicznego w kotłowniach Akademii Medycznej: w Ogrodzie Roślin Leczniczych, Bibliotece i Hotelu Asystenta, powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Stefan Nowakowski – inspektor ds. instalacji sanitarnych;
2) Jerzy Kokociński – kierownik Sekcji Konserwacji;
3) Krystyna Wysocka – kierownik Sekcji Infrastruktury
4) Anna Wielgosińska – Działu Inwentaryzacji

§ 2
W pracach Komisji uczestniczy pan Jerzy Kardasz, przedstawiciel firmy obsługującej kotłownie Akademii Medycznej.

§ 3
Komisja rozpocznie prace z dniem 11 czerwca 2008 r.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika