ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 4/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wrońskiego 24/25

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul – przewodnicząca;
Dział Eksploatacji
2) inż. Jerzy Chądzyński – członek;
Zespół ds. Zamówień Publicznych
3) mgr inż. Anna Piotrowska – członek;
Dział Aparatury Naukowej
4) mec. Krzysztof Żmudziński – członek.
Radca Prawny AM

§ 2
Miejscem pracy komisji jest siedziba Akademii Medycznej – pok. 31 lub sala konferencyjna Dziekanatu Wydziały Kształcenia Podyplomowego przy ul. Mikulicza Radeckiego 5.

§ 3
Komisja rozpocznie prace z dniem 23 czerwca 2008 r. o godz. 11.00.

§ 4
Sprawozdanie z prac komisji należy przekazać w terminie 7 dni od ich zakończenia.

§ 5
Do postępowania przetargowego o którym mowa w § 1 stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika