ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 5/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorczej obiektu szpitalnego przy ul. Poniatowskiego 2

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu dokonania przekazania obiektu szpitalnego przy ul. Poniatowskiego 2, powołuje się Komisję Odbiorczą zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) mgr Jacek Czajka – przewodniczący;
2) mgr inż. Elżbieta Bednarska – członek;
3) mgr Krystyna Dziedziul – członek;
4) Jerzy Kokociński – członek;
5) Lilia Aplas – członek.

§ 2
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 3
Komisja rozpocznie pracę dnia 6 października 2008 r. o godz. 1000.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika