ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 9/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorczej budynku Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru budynku Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, przy ul. Pasteura 10 powołuje się Komisję Odbiorczą zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska – przewodnicząca komisji;
2) mgr inż. Jerzy Buczek – członek komisji;
3) mgr Magdalena Golczyk – członek komisji;
4) Krzysztof Zamojski – członek komisji.

§ 2
Odbioru, o którym mowa w § 1, dokonuje się przy udziale:
1) Barbary Nowakowskiej;
2) mgr. inż. Zygmunta Nowakowskiego;
3) mgr. inż. Lesława Szeligi.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Komisja rozpocznie prace dnia 5 listopada 2008 r. o godz. 10:00 w budynku Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika