ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 10/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 listopada 2008 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania procedur realizacji projektów europejskich

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu opracowania wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie realizacji projektów europejskich powołuje się Zespół w składzie:

mgr Monika Alchimowicz
Dział ds. Projektów Europejskich ─ przewodnicząca

mgr Ewa Wyspiańska
Audytor Wewnętrzny

mgr Renata Bednarz
Dział Płac

Grażyna Zaremba-Jujeczka
Dział Spraw Pracowniczych

mgr Dorota Janus
Dział Kosztów

mgr Jan Wojna
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

§ 2
Zadaniem Zespołu jest weryfikacja projektów:
1) procedur realizacji projektów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych,
2) zasad wynagradzania uzupełniającego finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego oraz Funduszy Strukturalnych,
3) zasad wynagradzania pracowników świadczących pracę w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

§ 3
1. Zespół zakończy prace do dnia 10 listopada 2008 r.
2. Wynik prac Zespołu, w formie pisemnej, należy przekazać do Kanclerza, w terminie 3 dni od zakończenia prac.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika