Zarządzenie nr 11/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie przekazywania kopii umów dotyczących funduszy europejskich

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Jednostki, do zadań których należy merytoryczne przygotowywanie umów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy europejskich, oprócz kopii umów wysyłanych do Działu Organizacyjnego, obowiązane są także kopie tych umów przekazywać do Działu ds. Projektów Europejskich Akademii Medycznej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika