ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 7/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie druków zakresów czynności

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników sporządza się odpowiednio na druku:
1) Zakres podstawowych obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień ogólnych oraz zakres obowiązków szczegółowych kierownika jednostki organizacyjnej (załącznik nr 1),
2) Zakres podstawowych obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień ogólnych oraz zakres obowiązków szczegółowych pracownika (załącznik nr 2).
2. Zakres czynności dla poszczególnych pracowników określa kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 2
Druki, o których mowa w § 1 pkt 1 mają zastosowanie do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 3
Tracą moc zarządzenia Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu: nr 6 z dnia 27 lutego 2001 r. oraz nr 1 z dnia 26 lutego 2003 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zakres podstawowych obowiązków kierownika
Zakres podstawowych obowiązków pracownika

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika