ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 12/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu ( zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1) zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia;
a) Małgorzata Szymańska – przewodnicząca,
b) Emilia Półtorak – członek,
– termin inwentaryzacji: od 02.01.2009 r. do 08.01.2009 r.,
2) skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw;
a) Maria Ciechanowicz – przewodnicząca,
b) Anna Wielgosińska – członek,
– termin inwentaryzacji: 01.12.2008 r. do 02.12.2008 r.,
3) magazyn Działu Aparatury Naukowej;
a) Anna Wielgosińska – przewodnicząca,
b) Maria Ciechanowicz – członek,
– termin inwentaryzacji: od 03.12.2008 r. do 05.12.2008 r.,
4) druki ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów ( w tym: hologramy elektronicznych legitymacji studenckich);
a) Katarzyna Jacożyńska – przewodnicząca,
b) Lilia Aplas – członek,
– termin inwentaryzacji: od 03.12.2008 r. do 10.12.2008 r.,
5) hologramy elektronicznych legitymacji studenckich w OSK;
a) Lilia Aplas – przewodnicząca,
b) Katarzyna Jacożyńska – członek,
– termin inwentaryzacji: 11.12.2008 r.,
6) bilety, karty w Kancelarii Ogólnej;
a) Anna Wielgosińska – przewodnicząca,
b) Maria Ciechanowicz – członek,
– termin inwentaryzacji: 15.12.2008 r.,
7) kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa;
a) Katarzyna Ludtke – przewodnicząca,
b) Katarzyna Jacożyńska – członek,
– termin inwentaryzacji: 02.01.2009 r. – godz. 8 00.

§ 2
1. Zobowiązuję Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu do przeprowadzenia na dzień 31.12.2008 r. inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. niezakończonych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego AM.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 3
Zobowiązuję Kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia na dzień 31.12.2008 r. inwentaryzacji niezakończonych robót inwestycyjnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 4
1. Zobowiązuję Kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności na dzień bilansowy – wg stanu na 30.11.2008 r. ( w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Akademią Medyczną przekroczyły w 2008 r. kwotę: 25.000 PLN – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN ).
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów. Wszystkie należności nie potwierdzone do dnia 28.02.2009 r. należy zestawić w tabeli i dokonać odpisu aktualizującego.

§ 5
1. Zobowiązuję Kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania nie zakończonych prac naukowo – badawczych, wg stanu na 31.12.2008 r.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości.

§ 6
Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Sieciowo – Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
1) przewodniczący, członkowie i kierownicy jednostek zob. do przeprowadzenia inwentaryzacji
2) sekretariat kanclerza AM
3) kwestor
4) zastępca kwestora
5) kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku