ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 6/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorczej budynku Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Mikulicza-Radeckiego 4 we Wrocławiu

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru budynku Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Mikulicza-Radeckiego 4 we Wrocławiu, powołuje się Komisję Odbiorczą zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska – przewodnicząca;
2) dr Krzysztof Maksymowicz, użytkownik – członek;
3) Krzysztof Zamojski – członek;
4) Krzysztof Hebzda – członek.

§ 2
Odbioru, o którym mowa w § 1, dokonuje się przy udziale:
1) mgr. inż. Jerzego Buczka – inspektora nadzoru robót budowlanych;
2) mgr. inż. Lesława Szeligi – inspektora nadzoru robót elektrycznych;
3) mgr. inż. Zygmunta Nowakowskiego – inspektora nadzoru robót sanitarnych.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Komisja rozpocznie prace dnia 15 października 2008 r. o godz. 10:00 w budynku Nowej Medycyny Sądowej.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika