Zarządzenie nr 8/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie współpracy w zakresie projektowania i wykonania instalacji sieciowych

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
1. Dział Techniczny obowiązany jest konsultować projekty prac wykonywanych w ramach swojej działalności z Ośrodkiem Sieciowo-Komputerowym, Koordynatorem ds. Łączności i Działem Aparatury Naukowej, zwanymi dalej jednostkami właściwymi.
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac instalacyjnych na obiektach Akademii Medycznej, Dział Techniczny o tym fakcie powiadomi, właściwe jednostki organizacyjne.
3. Właściwe jednostki organizacyjne Akademii Medycznej w okresie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, obowiązane są złożyć pisemną odpowiedź dotyczącą założeń technicznych do dokumentacji projektowej lub dane kooperacyjne dotyczące wykonania poszczególnych instalacji.
4. Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji, o której mowa w ust. 1 musi być zatwierdzona przez właściwe jednostki organizacyjne.

§ 2
Dział Techniczny każdorazowo przed opracowaniem wniosku do Zespołu ds. Zamówień Publicznych na roboty budowlane w Uczelni, występuje do właściwych jednostek organizacyjnych z zawiadomieniem o planowanych robotach.

§ 3
1. Dział Techniczny występuje do właściwych jednostek z wnioskiem o opracowanie wytycznych dotyczących wykonania instalacji komputerowej, instalacji telefonicznej oraz instalacji audio-wideo.
2. Właściwe jednostki opracowują zakres robót i kosztorys inwestorski konieczny do wykonania i przekazują do Działu Technicznego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5
Nadzór nad wykonywanymi pracami instalacyjnymi prowadzony będzie bezpośrednio przez osoby wyznaczone przez kierowników właściwych jednostek.

§ 6
Przedstawiciele Działu Technicznego i poszczególnych właściwych jednostek, obowiązani są uczestniczyć w odbiorze technicznym poszczególnych instalacji.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika