ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 13/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorczej ogrodzenia terenu, murów oporowych i naprawy istniejącego oświetlenia przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12a

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru montażu ogrodzenia terenu, murów oporowych i naprawy istniejącego oświetlenia terenu Campusu Sportowego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, powołuje się Komisję Odbiorczą zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) mgr inż. Jerzy Buczek – przewodniczący;
2) mgr Janina Grabowska – członek;
3) mgr Wojciech Wójcik – członek;
4) mgr Magdalena Golczyk – członek;
5) mgr inż. Elżbieta Bednarska – członek.

§ 2
Odbioru, o którym mowa w § 1, dokonuje się przy udziale inspektorów Działu Technicznego:
1) mgr. inż. Mariana Jakubowskiego;
2) mgr. inż. Lesława Szeligi.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Komisja rozpocznie prace dnia 24 listopada 2008 r. o godz. 12:00 na nieruchomości przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12a we Wrocławiu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika