ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 14/K/2008
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrońskiego 24/25

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 74/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 31 października 2008 r.) zarządza się co następuje:

§ 1
W celu powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:

1) mgr Krystyna Dziedziul – przewodnicząca;
Dział Eksploatacji

2) inż. Jerzy Chądzyński – członek;
Zespół ds. Zamówień Publicznych

3) mgr inż. Anna Piotrowska – członek;
Dział Aparatury Naukowej

4) mec. Krzysztof Żmudziński – członek.
Radca Prawny AM

§ 2
Miejscem pracy Komisji jest siedziba Akademii Medycznej – pok. 31 lub sala konferencyjna Dziekanatu Wydziały Kształcenia Podyplomowego przy ul. Mikulicza Radeckiego 5.

§ 3
Komisja rozpocznie prace z dniem 12 grudnia 2008 r. o godz. 1100.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać w terminie 7 dni od ich zakończenia.


§ 5
Do postępowania przetargowego o którym mowa w § 1 stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika